enquete
Kies het onderwerp waarover u ons standpunt wilt weten
Transparantie Woningbouw Onderwijs Hoofdwinkelcentrum Keuchenius Oude Raadhuisplein
Oude Haven Cultuur Senioren Jeugd Werkgelegenheid
Vrijwilligerswerk Sport en recreatie Veiligheid Milieu Openbaarvervoer
FinanciŽn Openbare ruimte Begraafplaatsen Gemeentelijke herindeling


Dorpsbelangen Huizen wil zich de komende jaren weer voor de Huizer gemeenschap inzetten als de énige echte dorpspartij van Huizen.
Zelfstandig opererend uitsluitend gericht op de Huizer samenleving

speerpunten
Speerpunten lijst 5. Dorpsbelangen Huizen:

Wil aan ieder gezin in Huizen € 150,- terugbetalen van de afvalstoffenheffing, er zit bijna € 2.800.000,- in het spaarpotje. Als u te veel heeft betaald aan uw gas-, elektra- of waterrekening, krijgt u het bij de jaarafrekening ook direct retour.

Winkelcentrum Keucheniusstraat, moet in maat en schaal van ons dorp worden gerealiseerd, parkeren moet gratis zijn. Het dorpse karakter moet behouden blijven!

Lage lasten, geen extra verhoging van de rioolbelasting en
OZB (onroerendezaakbelasting), ook niet bij dalende huizenprijzen.

Wil voor alle inwoners in Huizen een schoon, groen en vooral veilig dorp.
Veiligheid is voor Dorpsbelangen Huizen prioriteit nummer 1.

Wat groen is, moet groen blijven! Niet bouwen en geen parkeerplaatsen in het groen.
Een groene leefomgeving is voor alle inwoners zeer belangrijk.

Laat onze mooie kust, met rust!

HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) alleen langs de A 27. Huizen heeft geen behoefte aan een snelle bus (€ 118.000.000), maar heeft een treinverbinding nodig!

Behoud van de werkgelegenheid, Huizen moet geen slaapdorp worden.

Evenementen brengen leven in de brouwerij, daar zijn veel vrijwilligers bij nodig.
Zonder hen zag ons dorp er op veel gebieden veel minder aantrekkelijk uit.

Wil, dat Huizen een zelfstandig en gezellig dorp blijft, geen Gooistad!

Dorpsbelangen Huizen, de énige echte dorpspartij van Huizen

Stem Lokaal                           Stem Lijst 5

Transparantie

Politiek is een zaak van vertrouwen. Dorpsbelangen Huizen waardeert het zeer, dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen veel inwoners van Huizen hun stem en daarmee hun vertrouwen aan Dorpsbelangen Huizen hebben gegeven.
Dorpsbelangen Huizen zal zich de komende jaren voor de Huizer gemeenschap inzetten, als een echte dorpspartij. Zelfstandig opererend uitsluitend gericht op de Huizer samenleving.
Dorpsbelangen Huizen is een voorstander van transparant, open- en inzichtelijk gemeentelijk beleid, dat iedere inwoner van Huizen kan begrijpen.
Zaken moeten controleerbaar zijn en aan de wettelijke kaders voldoen. Transparante informatie verstrekking aan de inwoners over de gemeentelijke financiŽn. Het zou een goed voorbeeld geweest zijn van het gemeentebestuur, als zij in de navolgende kwesties die transparantie hadden betracht.
- De financiŽle afwikkeling betreffende het vertrek, van de burgemeester van Huizen
- De uitkering aan een ondernemer, zonder tussenkomst van de rechter.
Geen financiŽle uitkeringen of deals als schadeloosstelling aan bestuurders. Gemeentelijke nieuwe regelgeving danwel te wijzigen regelgeving, dient transparant en duidelijk te zijn voor de inwoners van Huizen.
Dorpsbelangen Huizen vindt een goede communicatie hierover met de inwoners van Huizen van het grootste belang.

[terug]

Woningbouw

Huizen is vol gebouwd. Verdere bebouwing zal het dorpse karakter van onze gemeente ernstig schaden. Met het omvormen van bv. schoolgebouwen en kantoren ten behoeve van jongeren huisvesting zijn in Huizen nog volop mogelijkheden, zoals kantoorpanden langs de Huizermaatweg en de Koningin Wilhelmina school voor jongeren huisvesting.
Niet bouwen op de ijsbaan. Niet bouwen op de volkstuinen.
Niet bouwen op sportvelden en atletiekbaan.
Geen openbaar groen opofferen voor bebouwing of parkeerplaatsen.
Geen blokken, maar mooie architectuur. Vrijkomende gronden verkavelen. Geen projectontwikkelaars spekken. Transparante en inzichtelijke politiek.
De lopende bouwprojecten stuk voor stuk aanpakken en afronden. In samenspraak met buurtbewoners en belanghebbende lopende bouwprojecten tot een goed einde brengen.
Dorpsbelangen Huizen wil, dat er met woningbouw projecten met bijzondere architectonische, historische en sociale kwaliteiten zuinig wordt omgegaan.
In Huizen is al teveel historisch erfgoed verdwenen.
Geen grootschalige inbreiplannen meer. Dorpsbelangen Huizen wil geen versteend dorp.
Huizen moet omarmd blijven door groen en de natuur en niet door beton en steen.

[terug]

Onderwijs

Het Holleblokcomplex is gerenoveerd. Dorpsbelangen Huizen is voorstander van 3 of meer offertes bij aanbesteding van grote werken.
Geen turnkey projecten maar inzichtelijke politiek. Bij de renovatie van het Holleblok, waarvan de kosten opgelopen zijn tot Ä 6.000.000.- had de transparantie t.o.v. de aannemer zeker moeten worden betracht.
Dorpsbelangen Huizen wil, dat er goed toezicht op de brandveiligheid van alle schoolgebouwen en kinderdagverblijven in Huizen uitgeoefend wordt, zodat de veiligheid van de jeugd is gewaarborgd. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat er zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met leegstand van klaslokalen, de komende 5 Š 10 jaar zijn er minder klaslokalen nodig. Schoolwoningen vinden wij een perfecte oplossing.
Het in Huizen situeren van het beroepsonderwijs of de ďvoormalige ambachtschoolĒ, zal voor de vele VMBO leerlingen, die nu buiten Huizen onderwijs volgen zeer wenselijk zijn.
[terug]

Hoofdwinkelcentrum Keuchenius

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat met het plan Keucheniusstraat het winkelaanbod in onze gemeente aanzienlijk verbeterd zal gaan worden.
Het moet echter in de maat en schaal van ons dorp gerealiseerd worden, binnen gemeentelijke randvoorwaarden. Laat de ontwikkelaars eerst zelf hun plannen eens goed uitwerken zonder bemoeienis van de ambtelijke capaciteit. De gemeente moet alleen meewerken aan de vergunning verstrekking. Tevens dient het geheel budgettair neutraal te worden gerealiseerd, alleen de openbare ruimte is een aangelegenheid van de gemeente Huizen.
Parkeren dient gratis te zijn en te blijven, niet alleen in het Oude Dorp maar ook in het winkelcentrum Oostermeent en de buurtwinkelcentra.
Geen weggeefpraktijken aan projectontwikkelaars, maar zakelijk met hen omgaan. De parkeergarage in eigen beheer. Het dorpse karakter van Huizen moet behouden blijven, maar wel met allure. Dorpsbelangen Huizen wil voor de inwoners van Huizen een aantrekkelijk winkelcentrum in het Oude Dorp, waar men prettig kan winkelen, de markt bezoeken of boodschappen doen.
Het moet een gezellig dorp worden, waar het goed vertoeven is.
[terug]

Oude Raadhuisplein

Dorpsbelangen Huizen is blij, dat het Oude Raadhuisplein een fraaie uitstraling heeft gekregen.
Een mooi kunstwerk is naar onze mening zeer passend.
Dorpsbelangen Huizen wil een gezellig plein, waar het voor jong en oud goed toeven is.
Terrassen en gezellige plantenbakken zullen de sfeer hier moeten gaan bepalen. Op en rond het Oude Raadhuisplein moeten ook op de zaterdag voldoende fietsenrekken aanwezig zijn.
De zaterdagsmarkt moet goed inpasbaar zijn. In de nabijheid van het Oude Raadhuisplein moet voor het winkelend publiek een openbaar toilet gelegenheid komen. Huizen moet ďeen levendig dorp aan het waterĒ worden. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat de kermis thuis hoort in het dorp, dan zal de publieke belangstelling voor dit evenement weer aantrekken.
[terug]

Oude Haven

De watersport liefhebbers kunnen in Huizen hun boot afmeren in de jachthavens.
Dit dient tegen marktconforme prijzen te gebeuren. Ook de toerekening van de prijzen dient in de Oude Haven en Stichtingshaven gelijk berekend te worden. Dorpsbelangen Huizen is blij met de realisatie van de botterwerf. De stichting Huizer Botters heeft al 4 botters, Dorpsbelangen Huizen juicht het toe dat er steeds meer botters en historische schepen in de Oude Haven komen te liggen. Hiermee zal de haven in de toekomst een goede uitstraling hebben.
Geen financiŽle voorkeurspositie of monopolie positie voor ondernemers en projectontwikkelaars, maar zakelijk met hen omgaan. Dorpsbelangen Huizen wenst een attractieve Oude Haven met gezellige horeca. Huizen moet de uitstraling van ďHuizen, Haven van ít GooiĒ krijgen.
[terug]

Cultuur

Huizen moet het hele jaar de bruisende Haven van ít Gooi worden. De recreatieve functie van de Oude Haven moet worden versterkt. Horeca, een theater- poppodium en een geschikte locatie voor film en tv opnames geeft invulling aan dit streven. Ook wil Dorpsbelangen Huizen, dat er ruimte komt voor kunstateliers/galeries. Het Nautisch Kwartier Huizen zou een geschikte locatie hiervoor zijn.
Vanaf het water gezien is de pier de entree van Huizen. Een entree moet aantrekkelijk en uitnodigend zijn. De pier moet op een vriendelijke en kleinschalige manier worden ingericht als wandelpromenade en op de kop een uitkijklocatie. Een thematische invulling (haven- water- land) van oude concepten moet het uitgangspunt zijn om hier bv. zitbanken, afvalbakken en fietshouders te plaatsen.
De Kunst- en Cultuurweek, het Huizer Museum het Schoutenhuis, de Nautische week, de Kunstpicknick, de Atelierroute, de Beeldenroute, de Winterboulevard, de Huizerdag en de jaarlijkse nominatie en toekenning van de Kunstprijzen zijn prachtige initiatieven, die Huizen positief op de kaart zetten. Waar nodig en opportuun kunnen deze en nieuw te ontwikkelen evenementen elkaar versterken (samenvoegen) en behulpzaam zijn (planning).
Concentratie van alle evenementen binnen eenzelfde tijdspanne ondergraaft de recreatieve doelstelling. Huizen moet elk seizoen voor inwoners en bezoekers een aantrekkelijke gemeente zijn.
[terug]

Senioren

Senioren dienen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en te participeren in de maatschappij. Het gebruik van de aanwezige sociale voorzieningen dient door de gemeente gestimuleerd te worden. Bij inbreiplannen dienen betaalbare woningen voor de groep starters en senioren te worden gerealiseerd.
Aangezien de seniorenwoning een schaars goed is, dient bij de toezegging van de seniorenwoning, naast de bewoningsduur ook de leeftijd meegewogen te worden.
Voor de steeds groter wordende groep senioren in de gemeente Huizen moet het aantrekkelijk wonen zijn. De senioren moeten met al hun vragen en wensen bij het gemeentelijke Zorgloket kunnen aankloppen.
Het dienstencentrum, de parel van het gebouwenbestand, van de gemeente Huizen moet blijvend voor de Huizer senioren beschikbaar worden gesteld.
[terug]

Jeugd

Dorpsbelangen wil, dat er gepraat wordt met en niet over jongeren. Hun belangen dienen serieus genomen te worden, Dorpsbelangen Huizen vindt, dat de jeugd de toekomst heeft. De gemeente dient goede faciliteiten te treffen voor jongeren op het gebied van sport, scholing, uitgaan en wonen. Jongeren moeten zich thuis voelen in Huizen.
Een flexibel huisvestingsbeleid voor de grote groep starters is wenselijk, waarbij (tijdelijke) verbouw van kantoren of scholen tot jongeren huisvesting tot de mogelijkheden dient te behoren.
Om starters ook de mogelijkheid te geven om een bestaande woning te kunnen kopen, kan zowel bij nieuwbouw projecten als bij bestaande woningbouw gebruik gemaakt worden van de starterslening.
Hiervan kunnen jongeren (tot 35 jaar) gebruik maken en een vrije keuze maken.
[terug]

Werkgelegenheid

Dorpsbelangen vindt, dat het beleid van de gemeente Huizen gericht dient te zijn op het vergroten van de werkgelegenheid en goede contacten met startende en bestaande ondernemers/werkgevers dient te onderhouden.
De gemeentelijke maatregelen dienen gericht te zijn op het aantrekken van bedrijven in de dienstverlening en schone kleinschalige industrieŽn.
Bij de herindeling van bedrijventerreinen moeten de optimale mogelijkheden voor de werkgelegenheid worden meegewogen. De bereikbaarheid van Huizen met het openbaar vervoer is ook met het oog op de teruglopende werkgelegenheid van essentieel belang.
Behoud van het Lucentterrein voor de werkgelegenheid. Huizen moet geen slaapdorp worden.
[terug]

Vrijwilligerswerk

Dorpsbelangen vindt het vrijwilligers werk zeer belangrijk, zonder de vele vrijwilligers zou de maatschappij er heel anders uitzien. Vrijwilligers zijn de bouwstenen van de samenleving. Dorpsbelangen Huizen vindt het belangrijk, dat Mantelzorgers goed worden ondersteund, zodat zij de vaak zware taak kunnen blijven vervullen.
Wij vinden het belangrijk, dat de gemeente een actief beleid voert onder die personen, die tijdelijk op een uitkering zijn aangewezen.
Zodat zij een goede maatschappelijke betrokkenheid houden, waardoor zij weer sneller kunnen doorstromen naar een reguliere baan of ingezet kunnen worden voor gemeentelijke taken met behoud van uitkering.
[terug]

Sport en recreatie

De sportverenigingen dienen een gevarieerd aanbod te leveren voor de inwoners van Huizen. De gemeente moet hierbij ook zorg dragen voor goede sportvelden en accommodaties voor clubs en verenigingen. Een kunstijsbaan in de wintermaanden in het Oude Dorp van Huizen zal voor veel vertier en plezier zorgen, ondernemers en de gemeente Huizen moeten de financiŽle verplichtingen op zich nemen.
Zwembad Sijsjesberg dient behouden te blijven voor verenigingen en de Huizer recreant. Bij de schaarse zomerse dagen moet de mogelijkheid aanwezig zijn het bad langer open te stellen.
Ook de Huizer stranden moeten voldoen aan alle eisen voor goede recreatie mogelijkheden. De stranden dienen schoon te zijn en de waterkwaliteit dient van goede kwaliteit te zijn.
Om de blauwalg te bestrijden is er nu het fonteinkruid wat bestreden moet worden.
Sanitaire voorzieningen en de strandpost dienen goed te worden onderhouden. Ook op het strandje bij het 4de kwadrant dient een sanitaire voorziening te zijn. Ook speelplaatsen voor de jeugd verdienen bijzondere aandacht, ook voor wat betreft de veiligheid. Bij een goed beleid voor sport en spel, vaart de hele Huizer gemeenschap wel.
[terug]

Veiligheid

Meer zichtbaar blauw op straat, de pakkans vergroten door surveillerende politie lopend of met de fiets, tevens een goede openstelling van het politiebureau. Meer toezicht van Boaís in de winkelcentra Oude Dorp, Oostermeent, Holleblok, de Kostmand en Phohi winkelcentrum. Ook moet er in de Huizer parken en bij speelplaatsen goed toezicht zijn. Ook in de wijken meer toezicht op vernielingen, hondenuitwerpselen en vervuiling.
Lik op stuk beleid.
Tevens wil Dorpsbelangen Huizen een beleid, dat er op gericht is om het in brand steken van autoís zo veel mogelijk te voorkomen. Aangerichte schade bij vernielingen direct door de dader laten betalen. Werkstraffen opleggen. Waar nodig betere openbare verlichting ter bevordering van de veiligheid van onze inwoners.
Ook voor kleine delicten bureau Halt inschakelen. Dorpsbelangen Huizen wil voor de inwoners van Huizen vooral een schoon, groen en veilig dorp, dit is voor ons prioriteit nummer 1.
[terug]

Milieu

Dorpsbelangen Huizen is voorstander van een pro†actief milieubeleid door de gemeente. Energie beperkende maatregelen, led verlichting en spaarlampen toepassen. Zonnecollectoren met een goed rendement en ook het eigen wagenpark energie zuinig laten rijden.
Het scheiden van huisvuil in normaal huisvuil, groen, plastic en papier. Dit zo praktisch en efficiŽnt mogelijk oplossen binnen de bestaande mogelijkheden.
Dorpsbelangen Huizen heeft bij een supermarkt plastictassen aangeboden voor hergebruik, dit is bij het publiek goed ontvangen. Vele tassen gaan zowel in als uit de ton. Wij hopen ook andere supermarkten enthousiast te kunnen maken om dit initiatief te volgen.
In de lessen op de basisscholen het middelbaar onderwijs ruimte in het lesprogramma inruimen voor voorlichting over milieu vervuiling, praktisch gericht ter voorkoming van zwerfvuil in de nabijheid van scholen. Jongeren hier actief bij betrekken bv. ís middags een (schoonmaak) rondje rond de school.
[terug]

Openbaarvervoer

Dorpsbelangen Huizen is voor goed openbaar vervoer, met goede aansluitingen ook in de avonduren. Realisatie van een sneltram of lightrail verbinding voor een betere verbinding langs de A 27 Almere/Utrecht juichen wij toe. Het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met de bus, alleen langs de A 27 toepassen.
Geen 200 bomen kappen om een busbaan aan te leggen voor 1Ĺ minuut tijdswinst. De totale kosten zijn Ä 118.000.000,- (honderdachttien miljoen Euro). Huizen moet daar
Ä 750.000.- aan bijdragen. De files staan niet in Huizen, maar langs de A 27.
Huizen heeft geen snelle bus maar een treinverbinding nodig!
Ook voor het Huizer gedeelte van de Byvanck zal een HOV lijn een te grote belasting zijn. Een goede bereikbaarheid van Huizen is echter van essentieel belang.
De enige mogelijkheid om de Randweg-West te realiseren en de natuur te sparen is, om deze weg ondergronds aan te leggen. Naar de mogelijkheden hiervan moet een onderzoek verricht worden. De wegen in het Oude Dorp slippen steeds meer dicht.
[terug]

FinanciŽn

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat er eerst gekeken moet worden of er op de uitgaven bezuinigd kan worden, voordat de lasten worden verzwaard, op deze manier kan de totale lastendruk voor de inwoners van Huizen zo laag mogelijk worden gehouden. Ook wil Dorpsbelangen Huizen, dat de te veel betaalde afvalstoffen heffing, door de inwoners aan de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)., direct terugbetaald wordt aan de inwoners van Huizen. Van de Ä 2.769.026.-, die er nu in de voorziening afvalstoffen zit moet Ä 150.- aan ieder gezin in Huizen terugbetaald worden. Van de gas / elektra- en waterrekening ontvangen de inwoners wel hun geld direct retour.
Alleen dan kunnen wij voorkomen, dat er zoals eerder is gebeurd, dat Ä 1.4 miljoen niet teruggegeven wordt aan de inwoners van Huizen van de GAD gelden, maar naar de algemene reserve gaat.
Gronden dienen tegen marktconforme prijzen verkocht te worden, waarbij de prijs in het verleden niet doorslaggevend behoeft te zijn. Dorpsbelangen Huizen is content met het maandelijks automatisch innen van de gemeentelijke belastingen, naar de mening van Dorpsbelangen Huizen leidt dit voor de inwoners van Huizen tot een betere spreiding van de lasten. Geen en/en beleid maar een of/of beleid, dus een duidelijk beleid en keuzes durven maken. Een sober en doelmatig financieel beleid gericht op zo laag mogelijke lasten voor de inwoners van Huizen.
[terug]

Openbare ruimte

Bij realisatie van groenvoorzieningen, wegen en speelplaatsen aan de wensen van de inwoners van Huizen tegemoet komen. Zij weten het best wat goed is voor hun directe woonomgeving. Suggesties van inwoners van Huizen hierover serieus nemen.
Dorpsbelangen Huizen wil extra aandacht voor veilige voet- en fietspaden.
Meer controle op zwerfvuil, dit dient door de gemeente (na melding) zo spoedig mogelijk verwijderd te worden. Met de komst van wijkwachten hopen wij, dat hierin een aanzienlijke verbetering tot stand gebracht kan worden. Ook wil Dorpsbelangen Huizen Bijzondere schoonmaak ambtenaren (BSAís), die met de hand vegen en ook daar kunnen schoonmaken, waar een veegwagen niet kan komen. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat Huizen verrommeld en vervuild is. Dorpsbelangen Huizen wil een mooi, schoon en goed onderhouden dorp.
[terug]

Begraafplaatsen

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat wij zuinig moeten zijn op het cultureel erfgoed, dat wij nog in Huizen bezitten. De oude begraafplaats neemt in de Huizer samenleving een bijzondere plaats in.
Dorpsbelangen Huizen vindt, dat wij deze begraafplaats als een monument moeten zien. Wij zijn tegen het ruimen van graven van onze voorouders, Dorpsbelangen Huizen vindt, dat men hier eerbied en respect voor dient te hebben. Dorpsbelangen Huizen heeft geen behoefte aan het ruimen van graven op de begraafplaats Naarderstraat en geeft prioriteit aan kleurrijke planten in plaats van gras op de graven van deze begraafplaats.
Met de vele autoís rondom de begraafplaats aan de Naarderstraat, moeten wij rekening houden met overlast voor omwonenden. Dorpsbelangen Huizen vindt, nu hier geen rouwcentrum gerealiseerd gaat worden, moet de grond van Naarderstraat 66 zo spoedig mogelijk openbaar moet worden verkaveld, want alleen op die manier kan de gemeente deze grote investering terug verdienen.
[terug]

Gemeentelijke herindeling

Dorpsbelangen Huizen is van mening, dat Huizen prima zelfstandig kan functioneren. Huizen kan op financieel en bestuurlijk gebied uitstekend de eigen boontjes doppen.
Huizen werkt op bv. het gebied van sociale zaken al samen met de ons omringende gemeenten. Het samenwerkingsbeleid kan ook op andere gebieden plaats gaan vinden, alhoewel dit voor Huizen van minder belang is, dan voor de kleinere gemeenten.
Ook in de nabije toekomst blijven wij voorstander van een betere grensverdeling. Samenwerken is okť, samenvoegen nee.
Dorpsbelangen Huizen is voor een zelfstandig functionerende gemeente Huizen en tegen de herindeling met andere gemeenten.
[terug]

Dorpsbelangen Huizen richt zich uitsluitend op het belang van de inwoners van Huizen,
Dorpsbelangen Huizen
Ook voor uw Belang.
Dorpsbelangen Huizen wil een gezellig dorp, geen Gooistad!