Home Programma 10 Speerpunten Kandidaten Dorpsraadpleging

Kies het onderwerp waarover u ons standpunt wilt wetenTransparantie Woningbouw Onderwijs Winkelcentra in Huizen Oude Raadhuisplein
Oude Haven Cultuur en recreatie Senioren Jeugd Werkgelegenheid
Vrijwilligerswerk Sport en recreatie Veiligheid Milieu Openbaarvervoer
FinanciŽn Openbare ruimte Begraafplaatsen Regionale Samenwerking


Stem Lokaal Stem Lijst 2

Transparantie

Politiek is een zaak van vertrouwen. Dorpsbelangen Huizen waardeert het zeer, dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen veel inwoners van Huizen hun stem en daarmee hun vertrouwen aan Dorpsbelangen Huizen hebben gegeven. Waren wij in 2018 nog lijst 4, inmiddels zijn wij voor 2022 lijst 2 geworden, daar zijn wij erg trots op.

Dorpsbelangen Huizen zal zich ook de komende jaren voor de Huizer samenleving blijven inzetten, als de ťnige echte dorpspartij. Zelfstandig opererend uitsluitend gericht op de Huizer samenleving. Dorpsbelangen Huizen is een voorstander van duidelijk, open- en inzichtelijk gemeentelijk beleid, dat iedere inwoner van Huizen kan begrijpen. Zaken moeten controleerbaar zijn en aan de wettelijke kaders voldoen. Transparante informatieverstrekking aan de inwoners over de gemeentelijke financiŽn. Dorpsbelangen Huizen is voorstander van een referendum. Bij belangrijke beslissingen voor de inwoners van Huizen is het referendum een prima middel om tot een goede beslissing te komen. De inwoners van Huizen moeten hun mening over voor hen belangrijke beslissingen kenbaar kunnen maken. Er moet natuurlijk dan wel naar de inwoners van Huizen geluisterd worden. Het zou een goed voorbeeld geweest zijn van het gemeentebestuur, als zij in de onderstaande kwesties transparantie hadden betracht.

- De financiŽle afwikkeling betreffende de fraudezaak in 2018
- De grote uitkering aan een ondernemer, zonder tussenkomst van de rechter.

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat er geen financiŽle uitkeringen gedaan moeten worden of deals moeten worden gemaakt als schadeloosstelling aan bestuurders of ondernemers. Nieuwe gemeentelijke regelgeving of gewijzigde regelgeving, dient transparant en duidelijk te zijn voor alle inwoners van Huizen. Dorpsbelangen Huizen is tegen de wegpoets cultuur. Dorpsbelangen Huizen vindt een goede communicatie hierover met de inwoners van Huizen van het grootste belang.

[terug]

Woningbouw

Huizen is vol gebouwd. Verdere bebouwing zal het dorpse karakter van ons dorp ernstig schaden. Met het omvormen van bijvoorbeeld schoolgebouwen en kantoren ten behoeve van senioren en jongerenhuisvesting zijn in Huizen nog diverse mogelijkheden. Diverse kantoorpanden langs de Huizermaatweg komen hiervoor in aanmerking, een aantal kantoren is al omgevormd tot woningen. Niet bouwen op de Vista en de ijsbaan
Niet bouwen op de Kalmoes.
Niet bouwen op de volkstuinen.
Niet bouwen op sportvelden en de atletiekbaan.
Geen openbaar groen opofferen voor bebouwing of parkeerplaatsen.
Geen blokken, maar mooie architectuur. Vrijkomende gronden verkavelen.
Geen projectontwikkelaars spekken.

Transparante en inzichtelijke politiek. In samenspraak met buurtbewoners en belanghebbenden lopende bouwprojecten aanpakken en tot een goed einde brengen. De gemeente Huizen is geen projectontwikkelaar en moet dat vooral ook niet willen worden. De grond van Naarderstraat 66 is verkocht met een verlies van minimaal Ä 600.000,- (zonder toepassing van de rekenrente van het aankoopbedrag) gesubsidieerde woningen op de Naarderstraat, voor dat geld hadden wij veel leuke, gezellige dingen kunnen doen voor al onze inwoners. Dorpsbelangen Huizen betreurt deze gang van zaken, en zaken doen zeer. Dorpsbelangen Huizen wil geen kapitaalsvernietiging. De afspraak van 1/3 sociale -, 1/3 middel dure- en 1/3 duurdere bouw vinden wij een goed uitgangspunt. Er moeten vooral middel dure woningen worden gebouwd, men krijgt daardoor doorstroming, waardoor er weer goedkopere - en sociale woningen vrijkomen. Om het investeren in energiezuinige maatregelen te stimuleren en voor inwoners van Huizen ook in de toekomst mogelijk te maken, moet de gemeente Huizen hiervoor subsidies beschikbaar stellen. Dorpsbelangen Huizen wil, dat er met woningbouwprojecten met bijzondere architectonische en historische achtergrond zuinig wordt omgegaan. In Huizen is al te veel historisch erfgoed verdwenen. Geen grootschalige inbreiplannen, Huizen moet niet het Manhattan van ít Gooi worden! Dorpsbelangen Huizen wil geen versteend dorp. Huizen moet omarmd blijven door groen en de natuur en niet door beton en steen.

[terug]

Onderwijs

Diverse schoolgebouwen moeten nieuw gebouwd en/of gerenoveerd worden. Het onderwijs dragen wij een warm hart toe, het is voor ons belangrijk, dat de jeugd in schoolgebouwen les krijgt met de kwalificatie frisse scholen B, een goed binnenklimaat is voor de gezondheid van de leerlingen in Huizen belangrijk. Dorpsbelangen Huizen is voorstander van 3 of meer offertes bij aanbesteding van grote werken. Geen turnkey projecten bij nieuwbouw van gemeentelijke accommodaties, maar inzichtelijke politiek. Het aantal kinderen, dat thuis leest neemt af. Dorpsbelangen Huizen vindt het daarom goed dat jongeren tot 12 jaar een gratis bibliotheekpas krijgen.

De computer en iPad nemen een steeds belangrijker plaats in bij de jeugd. Dorpsbelangen Huizen wil met de bibliotheekpas de jeugd daadwerkelijk aan het lezen krijgen. Dorpsbelangen Huizen wil, dat er goed toezicht op de brandveiligheid van alle schoolgebouwen en kinderdagverblijven in Huizen uitgeoefend wordt, zodat de veiligheid van de jeugd is gewaarborgd. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat er zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met leegstand van klaslokalen, de komende 5 Š 10 jaar zijn er minder klaslokalen nodig. Schoolwoningen vinden wij een perfecte oplossing. Het in Huizen vestigen van het beroepsonderwijs of technisch onderwijs zal voor de vele VMBO leerlingen, die nu buiten Huizen onderwijs volgen zeer wenselijk zijn.


[terug]

Winkelcentra in Huizen

Dorpsbelangen Huizen is blij dat het grootschalig winkelcentrum in de Keucheniusstraat er niet is gekomen. De charmante woningen, die nu zijn gerealiseerd zijn kleinschalig en passend binnen de maat en schaal van het dorp. Dat was en is de wens van Dorpsbelangen Huizen. Wij kijken uit naar de realisatie van de laatste fase met woningen, die nu in de voorbereidingsfase zit. Parkeren dient gratis te zijn en te blijven, niet alleen in het Oude Dorp maar ook in het winkelcentrum Oostermeent en de buurtwinkelcentra. Geen weggeefpraktijken aan projectontwikkelaars. De gemeentelijke parkeergarage moet in eigen beheer blijven. Het dorpse karakter van Huizen moet behouden blijven, maar wel met allure.

Dorpsbelangen Huizen wil voor de inwoners van Huizen een aantrekkelijk winkelcentrum in het Oude Dorp, waar men prettig kan winkelen, boodschappen doen, ook moet men op de zondag in alle winkelcentra, als daar behoefte aan is, kunnen winkelen. Dorpsbelangen Huizen vindt de opening van de winkels op zondag voor Huizen aantrekkelijk. De winkelier moeten wel een vrije keuze hebben of zij hun winkel openen op de zondag. In de ons omringende gemeenten zijn de winkels ook op zondag open. Dorpsbelangen Huizen wil behoud van de koopkracht in Huizen. Met de feestdagen doen de winkeliers extra hun best om de winkelcentra sfeervol en gezellig aan te kleden. Speciaal rond deze dagen moet de gemeente de winkeliers extra mogelijkheden geven om het gezellig te maken. Bijvoorbeeld met een kerstmarkt. Dorpsbelangen Huizen wil behoud van de koopkracht in Huizen. De zaterdagmarkt in Huizen is een heel goede markt. De winkeliers willen de zaterdagsmarkt heel graag op het Oude Raadhuisplein behouden. Dorpsbelangen Huizen juicht het toe, dat de ondernemers uit het dorp in overleg met de marktkooplieden kijken, hoe er meer ruimte voor terrassen kan komen. Huizen moet een levendig dorp blijven, waar het voor het winkelend publiek goed toeven is, in alle winkelcentra in Huizen.


[terug]

Oude Raadhuisplein

Dorpsbelangen Huizen is er voorstander van om te onderzoeken of het mogelijk is om de uitstraling van het Oude Raadhuisplein verder te verbeteren. De gemeente Huizen moet hierin de inwoners en de eigenaren van de panden op het Oude Raadhuisplein ruimte geven om met elkaar in gesprek te gaan.

Dorpsbelangen Huizen wil een aantrekkelijk en gezellig plein, waar het voor jong en oud goed toeven is. Op het Oude Raadhuisplein rust op veel panden een horeca bestemming. Deze panden kunnen allemaal benut worden, bij belangstelling van ondernemers, voor horeca. De terrassen en mooie plantenbakken zullen de sfeer hier moeten bepalen. Op en rond het Oude Raadhuisplein moeten ook op de zaterdag voldoende fietsenrekken aanwezig zijn. De zaterdagsmarkt moet goed inpasbaar zijn. In de nabijheid van het Oude Raadhuisplein moet voor het winkelend publiek een openbaar toilet komen. Dorpsbelangen Huizen is verheugd, dat de kermis weer gehouden wordt op de Naarderstraat in het dorp, wat ook de wens van de exploitanten is.

Huizen moet "een levendig dorp aan het water" zijn.


[terug]

Oude Haven

De watersport liefhebbers kunnen in Huizen hun boot afmeren in de jachthavens. Dit dient tegen marktconforme prijzen te gebeuren. Ook de toerekening van de prijzen dient in de Oude Haven en Stichtingshaven gelijk berekend te worden.

Dorpsbelangen Huizen is blij met de botterwerf. Dorpsbelangen Huizen juicht het toe, dat er steeds meer botters en historische schepen in de Oude Haven komen te liggen. De stichting Huizer Botters heeft meerdere botters in eigendom. Hiermee heeft de haven een goede uitstraling. Er mag geen financiŽle voorkeurspositie of monopolie positie zijn voor ondernemers en projectontwikkelaars, maar zakelijk met hen omgaan. Dorpsbelangen Huizen wenst een attractieve Oude Haven met gezellige horeca. Met de komst van de cruiseschepen is de Oude Haven op de kaart gezet. Een veerpont of een waterbus is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Financieel is het voor de exploitant heel moeilijk om een veerpont of waterbus rendabel te exploiteren. Maar als een ondernemer er wel brood in ziet, zal Dorpsbelangen Huizen dat toejuichen. De gemeente Huizen zal zich hiervoor ook moeten inzetten. Huizen moet de uitstraling van "Huizen, Haven van 't Gooi" behouden.


[terug]

Cultuur en recreatie

Huizen moet het hele jaar de bruisende Haven van 't Gooi zijn. De recreatieve functie van de Oude Haven moet worden versterkt. De Horeca in het Nautisch Kwartier geven invulling aan dit streven. Ook wil Dorpsbelangen Huizen, dat er ruimte komt voor kunstateliers/galeries. Het Nautisch Kwartier Huizen zou zeker een geschikte locatie hiervoor zijn. De pier moet op een vriendelijke en kleinschalige manier worden ingericht als wandelpromenade en op de kop een uitkijklocatie. Het levendig verenigingsleven is belangrijk voor het sociale leven van al onze inwoners.

Het Huizer Museum het Schoutenhuis, de Atelierroute, de Huizerdag zijn prachtige initiatieven, die Huizen positief op de kaart zetten. Waar nodig kunnen deze en nieuw te ontwikkelen evenementen elkaar versterken. Huizen moet weer een ruim budget krijgen voor evenementen als de Huizerdag, de Havendagen en de Sint-Nicolaas intocht. Van de onderzoekskosten voor het nieuw te bouwen museum kunnen wij een Huizerdag en Havendagen organiseren. Dorpsbelangen Huizen wil minder onderzoeken naar niet realistische projecten en meer gezelligheid voor al onze inwoners. De Boerderij waar culturele avonden worden gehouden, krijgt een subsidie van de gemeente Huizen. Dorpsbelangen Huizen wil voor elk wat wils, een aantrekkelijke activiteit mogelijk maken. Een festival waarop culturele organisaties zich kunnen presenteren vinden wij prima, op deze manier kunnen mensen van de diverse organisaties een voorproefje zien. Concentratie van alle evenementen binnen eenzelfde tijdspanne ondergraaft de recreatieve doelstelling. Ieder seizoen moet Huizen voor onze inwoners en bezoekers een aantrekkelijke gemeente zijn.

Dorpsbelangen Huizen draagt het Huizer Museum en de historische kring een warm hart toe, maar is geen voorstander van een miljoenen project om een cultureel verzamelgebouw te maken. Als het met de zelfde middelen beter kan, dan ondersteunt Dorpsbelangen Huizen dat van harte, maar miljoenen extra zien wij niet zitten. Van de vele onderzoeken alleen al, kunnen wij een Huizerdag en Havendagen financieren, Dorpsbelangen Huizen is voor gezellige dagen voor alle inwoners.

Dorpsbelangen Huizen vindt dat, de gemeente initiatieven zoals de Dorpsraad moet ondersteunen, maar het moet wel redelijk blijven en het moet beperkt zijn tot subsidie voor een eerste activiteit of de oprichting. Dorpsbelangen Huizen gelooft niet in projecten en hobbyís, die overeind gehouden moeten worden met gemeenschapsgeld.


[terug]

Senioren

Senioren dienen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en te participeren in de maatschappij. Het gebruik van de aanwezige sociale voorzieningen dient door de gemeente gestimuleerd te worden. Mensen met een laag inkomen worden door de gemeente goed ondersteund. Mogelijkheid tot kwijtschelding van de lokale lasten is maximaal 100%. Bij inbreiplannen dienen betaalbare woningen m.n. voor de groep starters en senioren te worden gerealiseerd. Aangezien de seniorenwoning een schaars goed is, dient bij de toezegging van de seniorenwoning, naast de bewoningsduur ook de leeftijd meegewogen te worden. Voor de steeds groter wordende groep senioren in de gemeente Huizen moet het aantrekkelijk wonen zijn. De senioren moeten met hun vragen en wensen bij het gemeentelijke Zorgloket kunnen aankloppen. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat het mantelzorg compliment moet terug keren voor hen, die belangeloos zorgen voor een familielid of kennis, wij willen u in ieder geval onze complimenten en waardering geven. De Brassershoeve, de parel van het gebouwenbestand van de gemeente Huizen, moet blijvend voor de Huizer senioren beschikbaar worden gesteld.


[terug]

Jeugd

Dorpsbelangen Huizen wil dat er gepraat wordt met en niet over jongeren. Hun belangen dienen serieus genomen te worden. Dorpsbelangen Huizen vindt dat de jeugd de toekomst heeft. De gemeente dient goede faciliteiten te treffen voor jongeren op het gebied van sport, scholing en wonen. Jongeren moeten zich thuis voelen in Huizen. Gezinnen met kinderen en een laag inkomen moeten extra ondersteuning kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld sport of onderwijs. De jongeren uit deze gezinnen, kunnen in aanmerking komen voor een computer of een bijdrage voor de uitgaven van bijvoorbeeld cultuur. Een flexibel huisvestingsbeleid voor de grote groep starters is wenselijk, waarbij verbouw van kantoren of scholen tot jongerenhuisvesting tot de mogelijkheden dient te behoren. Om starters ook de mogelijkheid te geven om een bestaande woning te kunnen kopen, kan zowel bij nieuwbouwprojecten als bij bestaande woningbouw gebruik gemaakt worden van de Starterslening. De gemeente Huizen stelt (onder voorwaarden) geld beschikbaar waar jongeren gebruik van kunnen maken om zo hun kansen te vergroten op de woningmarkt.


[terug]

Werkgelegenheid

Dorpsbelangen Huizen dat, het beleid van de gemeente Huizen gericht dient te zijn op het vergroten van de werkgelegenheid. De gemeente dient goede contacten met startende en bestaande ondernemers/werkgevers te onderhouden. De gemeentelijke maatregelen dienen gericht te zijn op het aantrekken van bedrijven in de dienstverlening en schone kleinschalige industrieŽn. Grondverwerving door de gemeente langs de Havenstaat / BNI terrein vindt Dorpsbelangen Huizen niet gewenst. Dorpsbelangen Huizen staat open voor initiatieven die de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten en de as-functie versterken. Ook de bewoners, culturele instellingen en bedrijven moeten hierbij betrokken worden. Bij de herindeling van bedrijventerreinen moeten de optimale mogelijkheden voor de werkgelegenheid worden meegewogen. Bij de Trappenberg vindt Dorpsbelangen Huizen, dat er bebouwing kan plaats vinden binnen het bestemmingsplan of gebruik van de bestaande gebouwen. Een optie vinden wij ook om het terrein terug te geven aan de natuur. Wij willen de natuur niet belasten met bedrijven. Wat groen is, moet groen blijven. Een groene leefomgeving is voor alle inwoners van Huizen heel belangrijk. De bereikbaarheid van Huizen met het openbaar vervoer is met het oog op de teruglopende werkgelegenheid van essentieel belang.
Behoud van de werkgelegenheid. Huizen moet geen slaapdorp worden.


[terug]

Vrijwilligerswerk

Dorpsbelangen Huizen vindt het vrijwilligerswerk zeer belangrijk, zonder de vele vrijwilligers zou de maatschappij er heel anders uitzien. Vrijwilligers zijn de bouwstenen van de samenleving. Dorpsbelangen Huizen vindt het belangrijk dat ook de mantelzorgers goed worden ondersteund, zodat zij de vaak zware taak kunnen blijven vervullen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente een actief beleid voert onder die personen die tijdelijk op een uitkering zijn aangewezen. Zodat zij een goede maatschappelijke betrokkenheid houden en zij weer sneller kunnen doorstromen naar een reguliere baan.


[terug]

Sport en recreatie

De sportverenigingen moeten een gevarieerd aanbod leveren voor de inwoners van Huizen. De gemeente moet hierbij zorgdragen voor goede sportvelden en accommodaties voor clubs en verenigingen. Een kunstijsbaan in de wintermaanden in het Oude Dorp van Huizen zal voor veel vertier en plezier zorgen. Zwembad Sijsjesberg dient behouden te blijven voor de Huizer recreant en verenigingen. Bij de schaarse zomerse dagen moet de mogelijkheid aanwezig zijn om flexibel met de openingstijd om te gaan. De Huizer stranden moeten voldoen aan alle eisen voor goede recreatiemogelijkheden. De stranden dienen schoon te zijn en de waterkwaliteit dient van goede kwaliteit te zijn. Om de blauwalg te bestrijden heeft men fonteinkruid gezaaid, dit moet bestreden en gemaaid worden. Het Gooimeer is door de waterplanten niet de beste locatie om te zwemmen. Het voorstel van het college voor een verdiepte zwemplek, juichen wij toe. Met zo'n prachtige kustlijn en stranden is het de afgelopen jaren, mede door de Corona pandemie op zomerse dagen bijzonder druk op de prachtige stranden, die Huizen rijk is. De gemeente moet het gebruik nog beter promoten, nu de Zomerkade een upgrade krijgt. Sanitaire voorzieningen en de strandpost dienen goed te worden onderhouden. Ook op het strandje bij het 4de kwadrant dient een sanitaire voorziening te zijn. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat er in Huizen geen ruimte is voor een camping met alle faciliteiten, aan een onvolwaardige camping heeft Dorpsbelangen Huizen geen behoefte. De camperplaats staat wel altijd vol. Extra plaatsen op de camperplaats, vinden wij belangrijk. Speelplaatsen voor de jeugd verdienen bijzondere aandacht, ook voor wat betreft de veiligheid. Bij een goed beleid voor sport en spel, vaart de hele Huizer samenleving wel.


[terug]

Veiligheid

Meer zichtbaar blauw op straat, de pakkans vergroten door surveillerende politie lopend of met de fiets, tevens een betere openstelling van het politiebureau. Meer toezicht van Boaís in de winkelcentra, Oude Dorp, Oostermeent, Holleblok, de Kostmand en Phohi winkelcentrum. Ook moet er in de Huizer parken en bij speelplaatsen goed toezicht zijn. In de wijken moet meer toezicht op vernielingen, hondenuitwerpselen en vervuiling zijn. De gemeente heeft voldoende Boa's in dienst. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat zij vaker zichtbaar moeten zijn op straat.

Lik op stuk beleid
Tevens wil Dorpsbelangen Huizen een beleid, dat erop gericht is om de aangerichte schade, bij vernielingen van auto's, diefstal van airbags-, of een stuur uit auto's, direct door de dader te laten betalen. Het opleggen van werkstraffen is een goed middel. Waar nodig moet er betere openbare verlichting komen ter bevordering van de veiligheid van onze inwoners. Voor kleine delicten; bureau Halt inschakelen. Op diverse locaties in onze gemeente hangen camera's. Als het noodzakelijk is kunnen die ook tijdelijk ergens anders worden opgehangen. Belangrijk vindt Dorpsbelangen Huizen wel, dat de privacy van onze inwoners niet mag worden geschaad. Natuurlijk zijn er in Huizen ook incidenten, waar de politie moet assisteren. Dorpsbelangen Huizen is voorstander van meer vuurwerkvrije zones. Met vuurwerk gebeuren nog ieder jaar te veel ongelukken. In winkelcentrum Oostermeent is het na de invoering van de vuurwerkvrije zone aanzienlijk rustiger geworden. Vuurwerk hoort niet in een winkelcentrum. Dorpsbelangen Huizen is voorstander om het aantal vuurwerkvrijezones verder uit te breiden bij scholen en senioren complexen. Om de veiligheid van onze inwoners te vergroten heeft Dorpsbelangen Huizen eerder bij de Springplank en op de zaterdagsmarkt veiligheidsvuurwerkbrillen uitgedeeld. De marktactie met de fietsverlichting deed bij velen een lichtje branden, Dorpsbelangen Huizen wil, dat u goed zichtbaar bent. Wij vinden voorkomen beter dan genezen.

Dorpsbelangen Huizen wil voor de inwoners van Huizen een schoon, groen en vooral veilig dorp, dit is voor ons prioriteit nummer 1.


[terug]

Milieu

Dorpsbelangen Huizen is voorstander van een proactief milieubeleid door de gemeente. Energie beperkende maatregelen, ledverlichting en spaarlampen toepassen. Zonnecollectoren met een goed rendement en ook het eigen wagenpark van de gemeente Huizen energiezuinig laten rijden.

De trend is om woningen aardgasvrij te bouwen. Want gas wordt een schaars artikel en belast het milieu. Uit oogpunt van energie neutraal bouwen moet er gekeken worden naar andere energiebronnen. Zoals zonnepanelen, windenergie en warmtepompen.

Regelmatig is er subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente Huizen voor de verduurzaming voor eigen woningbezitters. Om het investeren in energiezuinige maatregelen te stimuleren voor inwoners van Huizen en ook in de toekomst mogelijk te maken, moet de gemeente Huizen hiervoor gelden ter beschikking stellen.

Het huisvuil in Huizen wordt gescheiden ingezameld in: grijs, groen, plastic en papier. Dit moet zo praktisch en efficiŽnt mogelijk gebeuren. Alleenstaanden betalen iets minder dan een gezin met twee of meer personen. Het systeem zoals dat nu wordt gehanteerd voldoet naar onze mening. De plastic berg moet verminderd worden.

De elektrische auto's en ook de elektrische fiets zijn in opmars. Om de inwoners van Huizen te faciliteren zullen er daarom meer oplaadpalen in de openbare ruimte moeten komen. In de lessen op basisscholen en het middelbaar onderwijs moet men ruimte in het lesprogramma inruimen voor voorlichting over milieuvervuiling, praktisch gericht ter voorkoming van zwerfvuil in de nabijheid van scholen. Jongeren hier actief bij betrekken bijvoorbeeld 's middags een (schoonmaak) rondje rond de school te laten lopen. Om het zwerfaval tegen te gaan is Dorpsbelangen Huizen er voorstander van om inwoners aan te moedigen om hun eigen omgeving netjes te houden.

Een nette omgeving is namelijk een veilige omgeving.


[terug]

Openbaarvervoer

Dorpsbelangen Huizen is voor goed openbaar vervoer, met goede aansluitingen ook in de avonduren. Realisatie van een lightrail of treinverbinding voor een betere verbinding langs de A 27 Almere/Utrecht juichen wij toe. Het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met de bus, alleen langs de A 27 toepassen. Wij blijven strijdvaardig om te voorkomen dat er alsnog 200 bomen gekapt worden om de 1Ĺ minuut tijdswinst van de HOV-bus te realiseren. De tijdswinst wordt verminderd, door dat de HOV bus in Blaricum mee moet meerijden op een 30 kilometer per uur op een weg.

Huizen heeft niet alleen een snelle bus maar ook een railverbinding nodig!

Een goede bereikbaarheid van Huizen blijft van essentieel belang.


[terug]

Werkgelegenheid

Dorpsbelangen Huizen dat, het beleid van de gemeente Huizen gericht dient te zijn op het vergroten van de werkgelegenheid. De gemeente dient goede contacten met startende en bestaande ondernemers/werkgevers te onderhouden. De gemeentelijke maatregelen dienen gericht te zijn op het aantrekken van bedrijven in de dienstverlening en schone kleinschalige industrieŽn. Grondverwerving door de gemeente langs de Havenstaat / BNI terrein vindt Dorpsbelangen Huizen niet gewenst. Dorpsbelangen Huizen staat open voor initiatieven die de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten en de as-functie versterken. Ook de bewoners, culturele instellingen en bedrijven moeten hierbij betrokken worden. Bij de herindeling van bedrijventerreinen moeten de optimale mogelijkheden voor de werkgelegenheid worden meegewogen. Bij de Trappenberg vindt Dorpsbelangen Huizen, dat er bebouwing kan plaats vinden binnen het bestemmingsplan of gebruik van de bestaande gebouwen. Een optie vinden wij ook om het terrein terug te geven aan de natuur. Wij willen de natuur niet belasten met bedrijven. Wat groen is, moet groen blijven. Een groene leefomgeving is voor alle inwoners van Huizen heel belangrijk. De bereikbaarheid van Huizen met het openbaar vervoer is met het oog op de teruglopende werkgelegenheid van essentieel belang. Behoud van de werkgelegenheid. Huizen moet geen slaapdorp worden.


[terug]

FinanciŽn

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat er eerst gekeken moet worden of er op de uitgaven bezuinigd kan worden, voordat de lasten worden verzwaard, op deze manier kan de totale lastendruk voor de inwoners van Huizen zo laag mogelijk worden gehouden. Op initiatief van Dorpsbelangen Huizen, is er eerder eenmalig Ä 122,= van de afvalstoffenheffing aan de inwoners van Huizen teruggegeven. Het spaarpotje van de gemeente moet ten goede komen aan alle inwoners van Huizen. Alleen dan kunnen wij voorkomen dat, zoals eerder is gebeurd, geld tegen de afspraak in niet terugvloeit naar de inwoner, maar verdwijnt in de algemene reserve.

Gronden en gebouwen dienen tegen marktconforme prijzen verkocht te worden, waarbij de prijs in het verleden niet doorslaggevend hoort te zijn, ook hierbij minimaal de inflatiecorrectie toepassen. Dorpsbelangen Huizen is blij met het maandelijks automatisch innen van de gemeentelijke belastingen, naar de mening van Dorpsbelangen Huizen leidt dit voor de inwoners van Huizen tot een goede spreiding van de gemeentelijke lasten. Geen en/en beleid maar een of/of beleid, dus een duidelijk beleid en keuzes durven maken. Een sober en doelmatig financieel beleid gericht op zo laag mogelijke lasten voor de inwoners van Huizen en geen 9% extra op de OZB innen om gaten te dichten, zoals het huidige college 2018-2022 heeft gedaan.


[terug]

Openbare ruimte

Bij realisatie van groenvoorzieningen, wegen en speelplaatsen aan de wensen van de inwoners van Huizen tegemoetkomen. Zij weten het best wat goed is voor hun directe woonomgeving. Suggesties van inwoners van Huizen hierover serieus nemen.

Dorpsbelangen Huizen wil extra aandacht voor veilige voet- en fietspaden. De fietspaden en wegen moeten goed worden onderhouden. Meer controle op zwerfvuil, dit dient door de gemeente (na melding) zo spoedig mogelijk verwijderd te worden. Door meer controle van de Boa's hopen wij, dat hierin een aanzienlijke verbetering tot stand gebracht kan worden. Ook wil Dorpsbelangen Huizen Bijzondere schoonmaak ambtenaren de (BSA's), die met de hand vegen en ook daar kunnen schoonmaken, waar een veegwagen niet kan komen. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat Huizen erg rommelig wordt. De schaarse natuur, die er in Huizen nog is moet gekoesterd worden. Wij zijn tegen de Randweg-West, deze weg zou door een natuurgebied aangelegd moeten worden. Dorpsbelangen Huizen wil de natuur niet opofferen voor verkeer. Wat groen is, moet groen blijven. Een groen leefomgeving is belangrijk voor alle inwoners van Huizen. Dorpsbelangen Huizen wil een mooi, schoon en goed onderhouden dorp.

Op te veel plekken in de openbare ruimte zijn de afgelopen jaren bomen weggehaald. Treurige stompen herinneren ons daaraan. Dorpsbelangen Huizen wil een herplant plicht voor bomen. Als er bomen worden gekapt, moet er een nieuwe worden geplant. Waar bomen zijn verdwenen moeten weer nieuwe bomen komen.


[terug]

Begraafplaatsen

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat wij zuinig moeten zijn op het cultureel erfgoed, dat wij nog in Huizen bezitten. De Oude Begraafplaats neemt in de Huizer samenleving een bijzondere plaats in. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat wij deze begraafplaats als een monument moeten zien. Wij zijn tegen het ruimen van graven van onze voorouders, Dorpsbelangen Huizen vindt, dat men hier eerbied en respect voor dient te hebben. Dorpsbelangen Huizen heeft geen behoefte aan het ruimen van graven op de begraafplaats Ceintuurbaan en geeft prioriteit aan kleurrijke bloemen en planten in plaats van gras op de graven van de Naarderstraat en Ceintuurbaan. Het groen en de paden op de begraafplaatsen dienen goed onderhouden te worden. Met de vele auto's rondom de begraafplaats aan de Naarderstraat, moeten wij rekening houden met overlast voor omwonenden. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat de grond van Naarderstraat 66, naast de Nieuwe Begraafplaats, openbaar verkocht en verkaveld had moeten worden, want alleen op die manier kon de gemeente de grote investering van de aankoop van grond terugverdienen. Het college heeft echter gekozen voor gesubsidieerde seniorenflats op de Naarderstraat, de verkoop van de grond heeft een verlies opgeleverd van minimaal Ä 600.000,- (zonder toepassing van de rekenrente van het aankoopbedrag).


[terug]

Regionale Samenwerking

Dorpsbelangen Huizen is van mening dat Huizen prima zelfstandig kan functioneren. Huizen kan op financieel en bestuurlijk gebied uitstekend de eigen boontjes doppen.
Huizen werkt op bijvoorbeeld het gebied van Sociale Domein en gemeentelijke belastingen al samen met de ons omringende gemeenten. Het samenwerkingsbeleid zal ook op ander gebieden kunnen plaatsvinden.
Dorpsbelangen Huizen is voor een zelfstandig functionerende gemeente Huizen en tegen de herindeling met andere gemeenten. Dorpsbelangen Huizen wil, dat Huizen een levendig en aantrekkelijk dorp blijft en geen Gooistad!

Dorpsbelangen Huizen, Lijst 2 is de ťnige echte dorpspartij van Huizen.

Samenwerken is Okť, samenvoegen NEE.Dorpsbelangen Huizen wil voor onze inwoners een schoon, goed onderhouden, groen en vooral veilig dorp!

Dorpsbelangen Huizen, ook voor uw Belang.

Dorpsbelangen Huizen wil een gezellig dorp, geen Gooistad!
Dorpsbelangen Huizen, de ťnige echte dorpspartij van Huizen

Samenwerken is Okť, samenvoegen NEE!