Home Programma Kandidaten Enquete

Kies het onderwerp waarover u ons standpunt wilt weten


Transparantie Woningbouw Onderwijs Winkelcentra in Huizen Oude Raadhuisplein
Oude Haven Cultuur en recreatie Senioren Jeugd Werkgelegenheid
Vrijwilligerswerk Sport en recreatie Veiligheid Milieu Openbaarvervoer
FinanciŽn Openbare ruimte Begraafplaatsen Gemeentelijke herindeling


Dorpsbelangen Huizen wil zich de komende jaren weer voor de Huizer gemeenschap inzetten als de énige echte dorpspartij van Huizen.
Zelfstandig opererend uitsluitend gericht op de Huizer samenleving

Speerpunten van lijst 4. Dorpsbelangen Huizen de ťnige echte dorpspartij van Huizen:

Dorpsbelangen Huizen is er voorstander van, om de lokale lasten zoals: Onroerende zaak belasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Wij willen de rekening voor afvalstoffenheffing in 2018/2019 verlagen met € 200, -.

Wil, dat Huizen een zelfstandig en aantrekkelijk dorp blijft, geen fusie met de ons omringende gemeenten. Huizen kan op financieel en bestuurlijk gebied uitstekend de eigen boontjes doppen. Geen Gooistad. Samenwerken is Okť, Samenvoegen NEE!

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat de winkels incidenteel op zondag geopend mogen zijn. In de ons omringende gemeenten zijn de winkels af en toe ook op zondag open. Dorpsbelangen Huizen wil behoud van de koopkracht in Huizen.

Dorpsbelangen Huizen is voorstander van het referendum. Bij belangrijke beslissingen voor de inwoners van Huizen is het referendum een prima middel om tot een goede beslissing te komen. De inwoners van Huizen moeten hun mening over voor hen belangrijke beslissingen kenbaar kunnen maken. Er moet wel naar de inwoners geluisterd worden

Een levendig verenigingsleven moet gestimuleerd worden voor het sociale leven van onze inwoners. Evenementen zoals de Huizerdag en de Haven festiviteiten brengen leven in de brouwerij, daar zijn ook veel vrijwilligers bij nodig. Zonder hen zou ons dorp veel minder aantrekkelijk zijn.

Om het investeren in energiezuinige maatregelen te stimuleren voor de inwoners van Huizen in de toekomst mogelijk te maken, moet de gemeente Huizen hiervoor gelden beschikbaar stellen.

Diverse schoolgebouwen moeten nieuw gebouwd en/of gerenoveerd worden. Het onderwijs dragen wij een warm hart toe, het is voor ons belangrijk, dat de jeugd in schoolgebouwen les krijgt met een goed binnenklimaat.

Wil voor alle inwoners in Huizen een schoon, groen en vooral veilig dorp. Veiligheid is voor Dorpsbelangen Huizen prioriteit nummer 1. Niet bouwen en geen parkeerplaatsen in het groen. Een groene leefomgeving is voor alle inwoners van Huizen zeer belangrijk. Wat groen is, moet groen blijven!

Laat onze mooie kust, met zo veel mogelijk rust. De kustvisie kritisch bekijken en hierbij de omwonenden zeer serieus nemen.

Dorpsbelangen Huizen vindt dat alle nieuwbouwplannen in maat en schaal van ons dorp gerealiseerd moeten worden. Tevens moet parkeren gratis

Behoud van de werkgelegenheid, Huizen moet geen slaapdorp worden.

HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) alleen langs de A 27. Huizen heeft al een snelle bus, maar er moet ook een treinverbinding of lightrail komen.

Dorpsbelangen Huizen, de ťnige echte dorpspartij van Huizen

Stem Lokaal                           Stem Lijst 4

Transparantie

Politiek is een zaak van vertrouwen. Dorpsbelangen Huizen waardeert het zeer, dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen veel inwoners van Huizen hun stem en daarmee hun vertrouwen aan Dorpsbelangen Huizen hebben gegeven. Waren wij in 2014 nog lijst 5, nķ zijn wij in 2018 lijst 4 geworden, daar zijn wij erg trots op.
Dorpsbelangen Huizen zal zich ook de komende jaren voor de Huizer gemeenschap inzetten, als een echte dorpspartij.
Zelfstandig opererend uitsluitend gericht op de Huizer samenleving.
Dorpsbelangen Huizen is een voorstander van transparant, open- en inzichtelijk gemeentelijk beleid, dat iedere inwoner van Huizen kan begrijpen.
Zaken moeten controleerbaar zijn en aan de wettelijke kaders voldoen. Transparante informatie verstrekking aan de inwoners over de gemeentelijke financiŽn.
Dorpsbelangen Huizen is voorstander van een referendum.
Bij belangrijke beslissingen voor de inwoners van Huizen is het referendum een prima middel om tot een goede beslissing te komen. De inwoners van Huizen moeten hun mening over voor hen belangrijke beslissingen kenbaar kunnen maken. Er moet dan wel naar de inwoners van Huizen geluisterd worden.
Het zou een goed voorbeeld geweest zijn van het gemeentebestuur, als zij in de navolgende kwesties die transparantie hadden betracht.
- De financiŽle afwikkeling betreffende het vertrek, van de voormalige burgemeester van Huizen
- De grote uitkering aan een ondernemer, zonder tussenkomst van de rechter.
Geen financiŽle uitkeringen of deals als schadeloosstelling aan bestuurders of ondernemers. Gemeentelijke nieuwe regelgeving dan wel te wijzigen regelgeving, dient transparant en duidelijk te zijn voor alle inwoners van Huizen.
Dorpsbelangen Huizen vindt een goede communicatie hierover met de inwoners van Huizen van het grootste belang.

[terug]

Woningbouw

Huizen is vol gebouwd. Verdere bebouwing zal het dorpse karakter van onze gemeente ernstig schaden. Met het omvormen van bv. schoolgebouwen en kantoren ten behoeve van jongeren huisvesting zijn in Huizen nog volop mogelijkheden, zoals veel kantoorpanden langs de Huizermaatweg.
Niet bouwen op de ijsbaan.
Niet bouwen op de volkstuinen.
Niet bouwen op sportvelden en de atletiekbaan.
Geen openbaar groen opofferen voor bebouwing of parkeerplaatsen.
Geen blokken, maar mooie architectuur. Vrijkomende gronden verkavelen. Geen projectontwikkelaars spekken. Transparante en inzichtelijke politiek. In samenspraak met buurtbewoners en belanghebbende lopende bouwprojecten aanpakken en tot een goed einde brengen.
De afspraak van 1/3 sociale -, 1/3 middeldure- en 1/3 duurdere bouw vinden wij een goed uitgangspunt. Als er middeldure woningen worden gebouwd, dan krijgt men daardoor doorstroming, waardoor er weer sociale woningen vrijkomen.
Om het investeren in energie zuinige maatregelen te stimuleren voor inwoners van Huizen ook in de toekomst mogelijk te maken, moet de gemeente Huizen hiervoor gelden ter beschikking stellen.
Dorpsbelangen Huizen wil, dat er met woningbouwprojecten met bijzondere architectonische en historische achtergrond zuinig wordt omgegaan. In Huizen is al teveel historisch erfgoed verdwenen.
Geen grootschalige inbreiplannen. Dorpsbelangen Huizen wil geen versteend dorp. Huizen moet omarmd blijven door groen en de natuur en niet door beton en steen.

[terug]

Onderwijs

Diverse schoolgebouwen moeten nieuw gebouwd en/of gerenoveerd worden. Het onderwijs dragen wij een warm hart toe, het is voor ons belangrijk dat de jeugd in schoolgebouwen les krijgt met een goed binnenklimaat.
Het aantal kinderen, dat thuis leest en niet alleen op school neemt af.
Dorpsbelangen Huizen vindt, dat jongeren tot 12 jaar een gratis bibliotheekpas moeten krijgen.
De computer en I-Pad nemen een steeds belangrijker plaats in bij de jeugd. Dorpsbelangen Huizen wil met deze gratis bibliotheekpas de jeugd daadwerkelijk aan het lezen krijgen.
Dorpsbelangen Huizen is voorstander van 3 of meer offertes bij aanbesteding van grote werken. Geen turnkey projecten bij nieuwbouw van gemeentelijke accommodaties, maar inzichtelijke politiek.
Dorpsbelangen Huizen wil, dat er goed toezicht op de brandveiligheid van alle schoolgebouwen en kinderdagverblijven in Huizen uitgeoefend wordt, zodat de veiligheid van de jeugd is gewaarborgd. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat er zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met leegstand van klaslokalen, de komende 5 Š 10 jaar zijn er minder klaslokalen nodig. Schoolwoningen vinden wij een perfecte oplossing.
Het in Huizen vestigen van het beroepsonderwijs of de "voormalige ambachtschool", zal voor de vele VMBO leerlingen, die nu buiten Huizen onderwijs volgen zeer wenselijk zijn.


[terug]

Winkelcentra in Huizen

Dorpsbelangen Huizen vindt de huidige plannen voor de Keucheniusstraat: in maat en schaal van ons dorp. Het dorpse karakter moet behouden blijven. Dorpsbelangen Huizen is verheugd, dat de 8600m2 extra winkelruimte van de baan is. Op de Keucheniusstraat komen woningen aangevuld met winkels en bedrijvigheid, kleinschaligheid was altijd de wens van Dorpsbelangen Huizen. Alleen de openbare ruimte is een aangelegenheid van de gemeente Huizen.
Parkeren dient gratis te zijn en te blijven, niet alleen in het Oude Dorp maar ook in het winkelcentrum Oostermeent en de buurtwinkelcentra.
Geen weggeefpraktijken aan projectontwikkelaars. De gemeentelijke parkeergarage moet in eigen beheer blijven. Het dorpse karakter van Huizen moet behouden blijven, maar wel met allure. Dorpsbelangen Huizen wil voor de inwoners van Huizen een aantrekkelijk winkelcentrum in het Oude Dorp, waar men prettig kan winkelen, boodschappen doen, ook moet men incidenteel op de zondag in alle winkelcentra, als daar behoefte aan is, kunnen winkelen. Dorpsbelangen Huizen vindt de incidentele opening van de winkels op zondag voor Huizen aantrekkelijk. In de ons omringende gemeenten zijn de winkels af en toe ook op zondag open.
Met de feestdagen doen de winkeliers extra hun best om de winkelcentra sfeervol en gezellig aan te kleden.
Dorpsbelangen Huizen wil behoud van de koopkracht in Huizen. De zaterdagmarkt in Huizen is een heel goede markt. Gaat men de markt verplaatsen dan is deze niet meer levensvatbaar.
De winkeliers wilden de zaterdagsmarkt heel graag op het Oude Raadhuisplein behouden. Het moet een levendig dorp blijven, waar het voor het winkelend publiek goed toeven is.


[terug]

Oude Raadhuisplein

Dorpsbelangen Huizen is blij, dat het Oude Raadhuisplein een fraaie uitstraling heeft gekregen.
Het mooie waterwerk is naar onze mening zeer passend.
Dorpsbelangen Huizen wil een aantrekkelijk en gezellig plein, waar het voor jong en oud goed toeven is.
Op het Oude Raadhuisplein rust op de meeste panden een horeca bestemming.
Deze panden kunnen allemaal benut worden, bij belangstelling van ondernemers, voor horeca.
De terrassen en mooie plantenbakken zullen de sfeer hier moeten bepalen. Op en rond het Oude Raadhuisplein moeten ook op de zaterdag voldoende fietsenrekken aanwezig zijn.
De zaterdagsmarkt moet goed inpasbaar zijn. In de nabijheid van het Oude Raadhuisplein moet voor het winkelend publiek een openbaar toilet komen. Huizen moet "een levendig dorp aan het water" zijn.
Dorpsbelangen Huizen vindt, dat de kermis thuis hoort in het dorp, wat ook de wens van de exploitanten was.


[terug]

Oude Haven

De watersport liefhebbers kunnen in Huizen hun boot afmeren in de jachthavens.
Dit dient tegen marktconforme prijzen te gebeuren. Ook de toerekening van de prijzen dient in de Oude Haven en Stichtingshaven gelijk berekend te worden. Dorpsbelangen Huizen is blij met de realisatie van de botterwerf. Dorpsbelangen Huizen juicht het toe, dat er steeds meer botters en historische schepen in de Oude Haven komen te liggen. De stichting Huizer Botters heeft meerdere botters in eigendom. Hiermee zal de haven een goede uitstraling hebben.
Geen financiŽle voorkeurspositie of monopolie positie voor ondernemers en projectontwikkelaars, maar zakelijk met hen omgaan. Dorpsbelangen Huizen wenst een attractieve Oude Haven met gezellige horeca.
Met de komst van de cruiseschepen wordt de Oude Haven op de kaart gezet. Een veerpont of een waterbus is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Financieel is het voor de exploitant heel moeilijk om een veerpont of waterbus rendabel te exploiteren.
Maar als een ondernemer er wel brood in ziet, zal Dorpsbelangen Huizen dat toejuichen. De gemeente Huizen zal zich hiervoor ook moeten inzetten. Huizen moet de uitstraling van "Huizen, Haven van 't Gooi" behouden.


[terug]

Cultuur en recreatie

Huizen moet het hele jaar de bruisende Haven van 't Gooi worden. De recreatieve functie van de Oude Haven moet worden versterkt. Horeca en een geschikte locatie voor tv opnames geven invulling aan dit streven. Ook wil Dorpsbelangen Huizen, dat er ruimte komt voor kunstateliers/galeries. Het Nautisch Kwartier Huizen zou zeker een geschikte locatie hiervoor zijn.
De pier moet op een vriendelijke en kleinschalige manier worden ingericht als wandelpromenade en op de kop een uitkijklocatie.
Het levendig verenigingsleven is belangrijk voor het sociale leven van al onze inwoners.
Het Huizer Museum het Schoutenhuis, de Atelierroute, de Huizerdag zijn prachtige initiatieven, die Huizen positief op de kaart zetten. Waar nodig kunnen deze en nieuw te ontwikkelen evenementen elkaar versterken. Huizen heeft een ruim budget voor de Huizerdag, de Haven festiviteiten en de Sint Nicolaas intocht.
De Boerderij waar culturele avonden worden gehouden, krijgt een subsidie van de gemeente Huizen. Dorpsbelangen Huizen wil voor elk wat wils, en aantrekkelijke activiteit mogelijk maken. Een festival waarop culturele organisaties zich kunnen presenteren vinden wij prima, op deze manier kunnen mensen van de diverse organisaties een voorproefje zien. Concentratie van alle evenementen binnen eenzelfde tijdspanne ondergraaft de recreatieve doelstelling. Ieder seizoen moet Huizen voor onze inwoners en bezoekers een aantrekkelijke gemeente zijn.


[terug]

Senioren

Senioren dienen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en te participeren in de maatschappij. Het gebruik van de aanwezige sociale voorzieningen dient door de gemeente gestimuleerd te worden.
Mensen met een laag inkomen worden door de gemeente goed ondersteund. Mogelijkheid tot kwijtschelding van de lokale lasten is maximaal 100%.
Bij inbreiplannen dienen betaalbare woningen voor de groep starters en senioren te worden gerealiseerd.
Aangezien de seniorenwoning een schaars goed is, dient bij de toezegging van de seniorenwoning, naast de bewoningsduur ook de leeftijd meegewogen te worden.
Voor de steeds groter wordende groep senioren in de gemeente Huizen moet het aantrekkelijk wonen zijn. De senioren moeten met al hun vragen en wensen bij het gemeentelijke Zorgloket kunnen aankloppen.
Het dienstencentrum, de parel van het gebouwenbestand, van de gemeente Huizen moet blijvend voor de Huizer senioren beschikbaar worden gesteld.


[terug]

Jeugd

Dorpsbelangen Huizen wil, dat er gepraat wordt met en niet over jongeren. Hun belangen dienen serieus genomen te worden, Dorpsbelangen Huizen vindt, dat de jeugd de toekomst heeft. De gemeente dient goede faciliteiten te treffen voor jongeren op het gebied van sport, scholing en wonen. Jongeren moeten zich thuis voelen in Huizen.
Jongeren kunnen in aanmerking komen voor een computer of een bijdrage voor de uitgaven van bv. cultuur.
In 2017 hebben gezinnen met een laag inkomen met kinderen een extra bijdrage ontvangen van € 250, -
Een flexibel huisvestingsbeleid voor de grote groep starters is wenselijk, waarbij verbouw van kantoren of scholen tot jongeren huisvesting tot de mogelijkheden dient te behoren.
Om starters ook de mogelijkheid te geven om een bestaande woning te kunnen kopen, kan zowel bij nieuwbouw projecten als bij bestaande woningbouw gebruik gemaakt worden van de Starterslening.
Hiervan kunnen jongeren gebruik maken en een vrije keuze maken.


[terug]

Werkgelegenheid

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat het beleid van de gemeente Huizen gericht dient te zijn op het vergroten van de werkgelegenheid en goede contacten met startende en bestaande ondernemers/werkgevers dient te onderhouden.
De gemeentelijke maatregelen dienen gericht te zijn op het aantrekken van bedrijven in de dienstverlening en schone kleinschalige industrieŽn.
Dorpsbelangen Huizen is geen voorstander van detailhandel op de Havenstraat / BNI terrein. Grondverwerving door de gemeente langs de Havenstaat vinden wij niet gewenst. Inwoners moeten actief betrokken worden bij de ontwikkeling van de Havenstraat. De mogelijkheden voor de invulling moeten onderzocht worden.
Ook de bewoners, culturele instellingen en bedrijven moeten hierbij betrokken worden. Bij de herindeling van bedrijventerreinen moeten de optimale mogelijkheden voor de werkgelegenheid worden meegewogen.
Bij de Trappenberg vindt Dorpsbelangen Huizen, dat er een soort gelijke bebouwing kan plaats vinden of gebruik van de bestaande gebouwen. Een optie vinden wij ook om het terrein terug te geven aan de natuur. Wij willen de natuur niet belasten met bedrijven. Wat groen is, moet groen blijven.
Een groene leefomgeving is voor alle inwoners van Huizen heel belangrijk. De bereikbaarheid van Huizen met het openbaar vervoer is met het oog op de teruglopende werkgelegenheid van essentieel belang.
Behoud van de werkgelegenheid. Huizen moet geen slaapdorp worden.


[terug]

Vrijwilligerswerk

Dorpsbelangen Huizen vindt het vrijwilligers werk zeer belangrijk, zonder de vele vrijwilligers zou de maatschappij er heel anders uitzien. Vrijwilligers zijn de bouwstenen van de samenleving. Dorpsbelangen Huizen vindt het belangrijk, dat ook de mantelzorgers goed worden ondersteund, zodat zij de vaak zware taak kunnen blijven vervullen.
Wij vinden het belangrijk, dat de gemeente een actief beleid voert onder die personen, die tijdelijk op een uitkering zijn aangewezen.
Zodat zij een goede maatschappelijke betrokkenheid houden, waardoor zij weer sneller kunnen doorstromen naar een reguliere baan.


[terug]

Sport en recreatie

De sportverenigingen moeten een gevarieerd aanbod leveren voor de inwoners van Huizen. De gemeente moet hierbij zorg dragen voor goede sportvelden en accommodaties voor clubs en verenigingen. Een kunstijsbaan in de wintermaanden in het Oude Dorp van Huizen zal voor veel vertier en plezier zorgen.
Zwembad Sijsjesberg dient behouden te blijven voor de Huizer recreant en verenigingen. Bij de schaarse zomerse dagen moet de mogelijkheid aanwezig zijn om flexibel met de openingstijd om te gaan.
De Huizer stranden moeten voldoen aan alle eisen voor goede recreatie mogelijkheden. De stranden dienen schoon te zijn en de waterkwaliteit dient van goede kwaliteit te zijn.
Om de blauwalg te bestrijden heeft men fonteinkruid gezaaid, dit moet nu weer bestreden en gemaaid worden. Het Gooimeer is door blauwalg en waterplanten niet de beste locatie om te zwemmen. Het college heeft al een voorstel gedaan voor een verdiepte zwemplek, dat voorstel juichen wij toe.
Met zo'n prachtige kustlijn en stranden is het wel heel jammer, dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de prachtige stranden, die Huizen rijk is.
Sanitaire voorzieningen en de strandpost dienen goed te worden onderhouden. Ook op het strandje bij het 4de kwadrant dient een sanitaire voorziening te zijn. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat er weinig mogelijkheden en ruimte is voor een camping met alle faciliteiten, die er bij horen.
De camperplaats staat wel altijd vol. Het aantal campers overschrijdt vaak het maximum. Een extra aantal plaatsen op de camperplaats, vinden wij beter dan een onvolwaardige camping. Speelplaatsen voor de jeugd verdienen bijzondere aandacht, ook voor wat betreft de veiligheid. Bij een goed beleid voor sport en spel, vaart de hele Huizer gemeenschap wel.


[terug]

Veiligheid

Meer zichtbaar blauw op straat, de pakkans vergroten door surveillerende politie lopend of met de fiets, tevens een goede openstelling van het politiebureau. Meer toezicht van Boa's in winkelcentra, Oude Dorp, Oostermeent, Holleblok, de Kostmand en Phohi winkelcentrum. Ook moet er in de Huizer parken en bij speelplaatsen goed toezicht zijn. In de wijken moet meer toezicht op vernielingen, hondenuitwerpselen en vervuiling zijn.
De gemeente heeft een aantal Boa's in dienst.
Naar onze mening zijn de handhavers te veel administratief bezig.
Daardoor zijn zij te weinig zichtbaar op straat, wat Dorpsbelangen Huizen zeer betreurt. Lik op stuk beleid.
Tevens wil Dorpsbelangen Huizen een beleid, dat er op gericht is aangerichte schade bij vernielingen van auto's of diefstal van airbags of een stuur uit auto's, de schade direct door de dader te laten betalen. Werkstraffen opleggen. Waar nodig betere openbare verlichting ter bevordering van de veiligheid van onze inwoners.
Voor kleine delicten bureau Halt inschakelen. Op diverse locaties in onze gemeente hangen camera's.
Als het noodzakelijk is kunnen die ook tijdelijk ergens anders worden gehangen. Belangrijk vindt Dorpsbelangen Huizen wel, dat de privacy van onze inwoners niet mag worden geschaad. Natuurlijk zijn er in Huizen ook incidenten, waar de politie moet assisteren. Dorpsbelangen Huizen is voorstander van de vuurwerkvrije zones. Met vuurwerk gebeuren nog ieder jaar te veel ongelukken. In winkelcentrum Oostermeent is het na de invoering van de vuurwerkvrije zone aanzienlijk rustiger geworden. Vuurwerk hoort niet in een winkelcentrum.
Om de veiligheid van onze inwoners te vergroten heeft Dorpsbelangen Huizen bij groep 7 van de Springplank en op 30 december 2017 op de zaterdagsmarkt in het Oude Dorp veiligheidsbrillen uitgedeeld. Wij vinden dat voorkomen beter is dan genezen. Dorpsbelangen Huizen wil voor de inwoners van Huizen een schoon, groen en vooral veilig dorp, dit is voor ons prioriteit nummer 1.


[terug]

Milieu

Dorpsbelangen Huizen is voorstander van een pro actief milieubeleid door de gemeente. Energie beperkende maatregelen, led verlichting en spaarlampen toepassen. Zonnecollectoren met een goed rendement en ook het eigen wagenpark van de gemeente Huizen energie zuinig laten rijden. De trend is om woningen te bouwen zonder gasaansluiting.
Want gas wordt een schaars artikel en belast het milieu. Uit oogpunt van energie neutraal bouwen moet er gekeken worden naar andere energiebronnen. Zoals zonnepanelen, windenergie en warmtepompen.
Regelmatig is er subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente Huizen voor de verduurzaming voor eigen woning bezitters.
Om het investeren in energie zuinige maatregelen te stimuleren voor inwoners van Huizen ook in de toekomst mogelijk te maken, moet de gemeente Huizen hiervoor gelden ter beschikking stellen.
Het huisvuil in Huizen wordt gescheiden ingezameld in: grijs, groen, plastic en papier. Dit zo praktisch en efficiŽnt mogelijk inzamelen.
Alleenstaanden betalen iets minder dan een gezin met twee of meer personen.
Het systeem zoals dat nu wordt gehanteerd voldoet naar onze mening.
Door het zo min mogelijk aanbieden van plastictassen wordt de plastic berg verminderd. De elektrische auto's en ook de elektrische fiets zijn in opmars. Om de inwoners van Huizen te faciliteren zullen er daarom ook oplaadpalen moeten komen voor particulieren thuis, maar ook voor algemeen gebruik in de openbare ruimte moeten er goede mogelijkheden zijn. In de lessen op basisscholen en het middelbaar onderwijs ruimte in het lesprogramma inruimen voor voorlichting over milieu vervuiling, praktisch gericht ter voorkoming van zwerfvuil in de nabijheid van scholen. Jongeren hier actief bij betrekken bv. 's middags een (schoonmaak) rondje rond de school te laten lopen.


[terug]

Openbaarvervoer

Dorpsbelangen Huizen is voor goed openbaar vervoer, met goede aansluitingen ook in de avonduren. Realisatie van een lightrail of treinverbinding voor een betere verbinding langs de A 27 Almere/Utrecht juichen wij toe. Het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) met de bus, alleen langs de A 27 toepassen.
Gelukkig zijn er niet ruim 200 bomen gekapt voor de 1Ĺ minuut tijdswinst van de HOV. De kosten voor Huizen voor de HOV zijn € 750.000.-. De files staan niet in Huizen, maar langs de A 27.
Huizen heeft geen snelle bus maar een lightrail of treinverbinding nodig!
Een goede bereikbaarheid van Huizen blijft van essentieel belang.


[terug]

FinanciŽn

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat er eerst gekeken moet worden of er op de uitgaven bezuinigd kan worden, voordat de lasten worden verzwaard, op deze manier kan de totale lastendruk voor de inwoners van Huizen zo laag mogelijk worden gehouden. Op initiatief van Dorpsbelangen Huizen, is de te veel betaalde afvalstoffen heffing in 2014, aan de inwoners van Huizen teruggegeven. Meerpersoonshuishoudens kregen in 2014 op initiatief van Dorpsbelangen Huizen € 122,- uitbetaald. Dorpsbelangen Huizen is er een voorstander van, om de lokale lasten zoals: OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.
Wij willen de aanslag afvalstoffenheffing in 2018/2019 verlagen met € 200,-
Het spaarpotje van de gemeente moet ten goede komen aan alle inwoners van Huizen.
Alleen dan kunnen wij voorkomen, dat er zoals eerder is gebeurd, dat € 1.4 miljoen niet teruggegeven werd aan de inwoners van Huizen van de GAD gelden, maar naar de algemene reserve is gegaan.
Gronden dienen tegen marktconforme prijzen verkocht te worden, waarbij de prijs in het verleden niet doorslaggevend behoefd te zijn. Dorpsbelangen Huizen is blij met het maandelijks automatisch innen van de gemeentelijke belastingen, naar de mening van Dorpsbelangen Huizen leidt dit voor de inwoners van Huizen tot een betere spreiding van de lasten. Geen en/en beleid maar een of/of beleid, dus een duidelijk beleid en keuzes durven maken. Een sober en doelmatig financieel beleid gericht op zo laag mogelijke lasten voor de inwoners van Huizen.


[terug]

Openbare ruimte

Bij realisatie van groenvoorzieningen, wegen en speelplaatsen aan de wensen van de inwoners van Huizen tegemoet komen. Zij weten het best wat goed is voor hun directe woonomgeving. Suggesties van inwoners van Huizen hierover serieus nemen.
Dorpsbelangen Huizen wil extra aandacht voor veilige voet- en fietspaden.
Ook de wegen moeten goed worden onderhouden.
Meer controle op zwerfvuil, dit dient door de gemeente (na melding) zo spoedig mogelijk verwijderd te worden. Door controle van de Boa's hopen wij, dat hierin een aanzienlijke verbetering tot stand gebracht kan worden. Ook wil Dorpsbelangen Huizen Bijzondere schoonmaak ambtenaren de (BSA's), die met de hand vegen en ook daar kunnen schoonmaken, waar een veegwagen niet kan komen. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat Huizen rommelig is. De schaarse natuur, die er in Huizen nog is moet gekoesterd worden. De Randweg-West zijn wij geen voorstander van, deze weg zou door een natuurgebied aangelegd moeten worden.
Dorpsbelangen Huizen wil de natuur niet opofferen voor verkeer.
Wat groen is, moet groen blijven. Een groen leefomgeving is belangrijk alle inwoners van Huizen. Dorpsbelangen Huizen wil een mooi, schoon en goed onderhouden dorp.


[terug]

Begraafplaatsen

Dorpsbelangen Huizen vindt, dat wij zuinig moeten zijn op het cultureel erfgoed, dat wij nog in Huizen bezitten. De oude begraafplaats neemt in de Huizer samenleving een bijzondere plaats in.
Dorpsbelangen Huizen vindt, dat wij deze begraafplaats als een monument moeten zien. Wij zijn tegen het ruimen van graven van onze voorouders, Dorpsbelangen Huizen vindt, dat men hier eerbied en respect voor dient te hebben. Dorpsbelangen Huizen heeft geen behoefte aan het ruimen van graven op de begraafplaats Ceintuurbaan en geeft prioriteit aan kleurrijke planten in plaats van gras op de graven van de Naarderstraat.
Met de vele auto's rondom de begraafplaats aan de Naarderstraat, moeten wij rekening houden met overlast voor omwonenden. Dorpsbelangen Huizen vindt, dat de grond van Naarderstraat 66 openbaar moet worden verkocht en verkaveld, want alleen op die manier kan de gemeente de grote investering van de grond terug verdienen.


[terug]

Gemeentelijke herindeling

Dorpsbelangen Huizen is van mening, dat Huizen prima zelfstandig kan functioneren. Huizen kan op financieel en bestuurlijk gebied uitstekend de eigen boontjes doppen.
Huizen werkt op bv. het gebied van Sociale zaken al samen met de ons omringende gemeenten. Het samenwerkingsbeleid kan ook op andere gebieden plaatsvinden, voor Huizen is dit van minder belang, dan voor de omringende gemeenten.
Dorpsbelangen Huizen is voor een zelfstandig functionerende gemeente Huizen en tegen de herindeling met andere gemeenten. Dorpsbelangen Huizen wil, dat Huizen een levendig en aantrekkelijk dorp blijft en geen Gooistad!
Dorpsbelangen Huizen is de ťnige echte dorpspartij van Huizen. Samenwerken is Okť, samenvoegen NEE.

[terug]


Dorpsbelangen Huizen richt zich uitsluitend op het belang van de inwoners van Huizen,
Dorpsbelangen Huizen
Ook voor uw Belang.

Dorpsbelangen Huizen wil een gezellig dorp, geen Gooistad!
Dorpsbelangen Huizen, de ťnige echte dorpspartij van Huizen

Samenwerken is Okť, samenvoegen NEE!